Job alert
Sluiten

Waar wil je van op de hoogte gehouden worden?

 • Bezorger
 • Magazijn (Tilburg)
 • Kantoor

Ontdek de code van Erik

001using System;002using System.Collections.Generic;003using System.Linq;004using VanRiet.Shipment.Sorter.Weighing.Strategies;005using static VanRiet.Shipment.Sorter.Weighing.Constants;006007namespace VanRiet.Shipment.Sorter.Weighing008{009  public class WeightAllowanceCalculator010  {011    public virtual WeightAllowanceCalculationResult Calculate(uint weightInGrams)012    {013      var strategy = new PreCalculatedWeightStrategy(weightInGrams);014015      return CalculateWeightAllowance(strategy);016    }017018    public virtual WeightAllowanceCalculationResult Calculate(019      WeightAllowanceCalculationInformation info)020    {021      var strategy = ChooseStrategy();022023      return CalculateWeightAllowance(strategy);024025      IShipmentWeightAllowanceStrategy ChooseStrategy()026      {027        if (!info.Products.Any())028          return new UnknownShipmentStrategy();029030        var anyProductsWithUnknownWeight =031          info.Products.Any(p => !p.WeightGrams.HasValue);032033        if (anyProductsWithUnknownWeight && info.IsMultiColli)034          return new UnknownShipmentStrategy();035036        if (info.IsMultiColli)037          return new MultiColliShipmentStrategy(info);038039        if (anyProductsWithUnknownWeight)040          return new UnknownProductWeightStrategy(info);041042        if (info.PreCalculatedWeight.HasValue)043          return new PreCalculatedWeightStrategy(info.PreCalculatedWeight.Value);044045        return new SingleShipmentStrategy(info);046      }047    }048049    private WeightAllowanceCalculationResult CalculateWeightAllowance(050      IShipmentWeightAllowanceStrategy input051    )052    {053      checked054      {055        var intermediateResults = new List<WeightAllowanceCorrection>();056057        var result = ApplyToleranceCoefficientsToProductsWeight();058        result = ApplyMaximumAllowedProductsWeightCorrection(result);059        result = AddPackaging(result);060        result = ApplySupportedGrossWeightCorrection(result);061        result = ApplySensorsAccuracyCorrection(result);062063        return new WeightAllowanceCalculationResult(064          new WeightRangeGrams(065            min: (uint) result.min,066            max: (uint) result.max067          ),068          input.PackagingType,069          input.GetType(),070          intermediateResults071        );072073        (decimal min, decimal max) ApplyToleranceCoefficientsToProductsWeight()074        {075          decimal calculatedMin = Math.Floor(076            input.Products.Min * _settings.MinimumProductWeightToleranceCoefficient077          );078079          decimal calculatedMax = Math.Ceiling(080            input.Products.Max * _settings.MaximumProductWeightToleranceCoefficient081          );082083          var correctedRange = (calculatedMin, calculatedMax);084085          AddIntermediateResult(086            WeightAllowanceCorrectionType.AppliedProductWeightToleranceCoefficients,087            original: (input.Products.Min, input.Products.Max),088            corrected: correctedRange089          );090091          return correctedRange;092        }093094        void AddIntermediateResult(WeightAllowanceCorrectionType type, (decimal, decimal) original, (decimal, decimal) corrected) =>095          intermediateResults.Add(new WeightAllowanceCorrection(type, original: original, corrected: corrected));096097        (decimal min, decimal max) AddPackaging((decimal min, decimal max) range)098        {099          var correctedRange = (range.min + input.Packaging.Min, range.max + input.Packaging.Max);100101          AddIntermediateResult(102            WeightAllowanceCorrectionType.AddedPackagingWeight,103            original: range,104            corrected: correctedRange105          );106107          return correctedRange;108        }109110        (decimal min, decimal max) ApplySensorsAccuracyCorrection(111          (decimal min, decimal max) range112        )113        {114          decimal calculatedMin = Math.Max(range.min - SensorsAccuracyGrams, 0);115          decimal calculatedMax = range.max + SensorsAccuracyGrams;116117          var correctedRange = (calculatedMin, calculatedMax);118119          AddIntermediateResult(120            WeightAllowanceCorrectionType.IncludedSensorsAccuracy,121            original: range,122            corrected: correctedRange123          );124125          return correctedRange;126        }127128        (decimal min, decimal max) ApplyMaximumAllowedProductsWeightCorrection(129          (decimal min, decimal max) range130        )131        {132          decimal calculatedMin = range.min;133          decimal calculatedMax = range.max;134          calculatedMin = Math.Min(calculatedMin, input.MaxSupportedWeightGrams);135          calculatedMax = Math.Min(calculatedMax, input.MaxSupportedWeightGrams);136137          var corrected = (calculatedMin, calculatedMax);138139          if (range != corrected)140          {141            intermediateResults.Add(142              new WeightAllowanceCorrection(143                WeightAllowanceCorrectionType.ExceededMaximumAllowedProductsWeight,144                original: range,145                corrected: (calculatedMin, calculatedMax)146              )147            );148          }149150          return corrected;151        }152153        (decimal min, decimal max) ApplySupportedGrossWeightCorrection(154          (decimal min, decimal max) range155        )156        {157          decimal calculatedMin = range.min;158          decimal calculatedMax = range.max;159          calculatedMin = Math.Max(calculatedMin, 0);160          calculatedMin = Math.Min(calculatedMin, MaxSupportedWeightGrams);161          calculatedMax = Math.Max(calculatedMax, 0);162          calculatedMax = Math.Min(calculatedMax, MaxSupportedWeightGrams);163164          var corrected = (calculatedMin, calculatedMax);165166          if (range != corrected)167          {168            intermediateResults.Add(169              new WeightAllowanceCorrection(170                WeightAllowanceCorrectionType.ExceededSupportedGrossWeight,171                original: range,172                corrected: (calculatedMin, calculatedMax)173              )174            );175          }176177          return corrected;178        }179      }180    }181182    private readonly IWeighingSettings _settings;183184    public WeightAllowanceCalculator(IWeighingSettings settings)185    {186      _settings = settings ?? throw new ArgumentNullException(nameof(settings));187    }188  }189}
Pakketjesmachine NL
Dit is echte code uit de Pakketjesmachine. Scroll er gerust doorheen.
Verpakkingen

Soms past het product in één van onze standaard dozen of zakken en soms wordt het product al in een stevige doos aangeleverd door de fabrikant. Dit heeft gevolgen voor de de weg die de bestelling aflegt in ons magazijn.

Gewicht niet geweten

Soms weten we het gewicht van het product niet, bijvoorbeeld doordat er verkeerde productgegevens in ons systeem staan. Dan worden deze producten aangemerkt, zodat we ze later nog eens kunnen meten en wegen.

Vorige
Volgende